Verktyg

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

Vilka huvuddelar innehåller valkompetens?

Eleverna ska kunna göra väl underbyggda val genom att bli medvetna om relationen mellan sig själv och valalternativen och lära sig fatta beslut.

Detta kan delas in i tre huvudområden:

  • Självkännedom
  • Utbildningsvägar
  • Arbetsmarknad och arbetsliv

Frågeställningar kring dessa tre områden kan t.ex. användas för uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.

En utförlig definition av projektets syn på Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse hittar du här.

Nulägesanalys

Frågebatteri vid kartläggning av nuläget. För att skapa ifyllningsbara formulär; högerklicka på länken, välj Spara som och öppna därefter filen med Adobe Acrobat Reader.

Frågebatteri Elever Frågebatteri Pedagoger Frågebatteri SYV Frågebatteri Rektorer

Utbildningsmaterial kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Europeiska Socialfonden har fyra horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling, som ska genomsyra alla projekt som beviljas stöd.
De första tre är obligatoriska medan den fjärde beaktas vid vissa utlysningar. Läs mer på ESF:s hemsida.
GPS Halland har tagit fram powerpoint-presentationen nedan, som du kan använda fritt så länge du anger källan och informerar om att den är framtagen med stöd av Europeiska Socialfonden.

Anette Sjödin, Kontigo, har bidragit med en stor del av bakgrundsmaterialet till denna presentation.

Utbildningsmaterial Horisontella Principer Utbildningsmaterial kring horisontella principer

Vad? Varför? Hur?

Vad menar vi när vi pratat om Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse?

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar! Här jobbar alla inom skolans olika delar aktivt för att öka elevernas valkompetens och motivation. Här ska vi också hitta ett naturligt samarbete mellan skola och omvärld.

Filmtext för utskrift – 1-Vad?

Varför ska vi jobba med Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse?

Det handlar om att lärandet blir meningsfullt när vi får in det i ett sammanhang.
Forskning visar att om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan så ökar motivationen. Därför är det viktigt att få till kopplingen med omvärlden.

Filmtext för utskrift – 2-Varför?

Hur kan vi göra för att jobba med Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse?

Det här behöver inte vara svårt, egentligen handlar det om att göra det man gör nu ute på skolorna.
Det handlar om att lägga till ytterligare perspektiv till skolarbetet. Visa att det vi gör i skolan hänger ihop med omvärlden och göra den kopplingen tydlig för eleverna.

Filmtext för utskrift – 3-Hur?

Inspiration

Under 2018 fick Frillesåsskolan i Kungsbacka besök från UR Skola och deras serie Lärlabbet.
Länk till programmet finns här: SYV – Hela skolans ansvar.
Personal på skolan bidrar med mycket inspiration och många idéer när de berättar om hur de systematiskt jobbar med studie- och yrkesvägledning i det breda perspektivet.

Utveckla styrdokument

Inom Västra Götaland har man tagit fram en handledning för att skapa lokala styrdokument gällande studie- och yrkesvägledning.
Inom kort kommer även en processmall för hur man tar fram en SYV-plan att presentera inom ESF-projektet GR Samsyv.

Tips och idéer

GPS Halland har haft erfarenhetsutbyte med ESF-projektet Vägledning för livet.
Inom ramen för detta projekt har man tagit fram en Metodbroschyr med tips från studie- och yrkesvägledarna som finns att ladda ner på Utbildning Skaraborgs hemsida.

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning har nu publicerats och finns att ladda ner på Regeringskansliets hemsida.