GPS Halland

GPS Halland är ett EU-projekt som pågått under 2016-2018 och som har medfinansierats av ESF Europeiska Socialfonden, där Falkenbergs kommun har varit projektägare.
Projektet finns även presenterat på Svenska ESF-rådets hemsida i Projektbanken 2014-2020.

Här nedan är en sammanfattning av projektresultatet.

Sammanfattning

För dryga två år sedan samlades de sex halländska kommunerna och Region Halland för att diskutera studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Vi enades om att vi behöver ta ett gemensamt grepp för att fördjupa oss i bakomliggande orsaker och gemensamma åtgärder i arbetet med att höja elevernas grundläggande valkompetens vilket mynnade ut i projektansökan för GPS Halland, en navigering inom studie- och yrkesvägledning. För att ta hänsyn till samtliga parters önskemål gick GPS Halland in med ett brett perspektiv för att skapa förutsättningar för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Projektets långsiktiga mål sattes att påverka och utveckla nya tankesätt på alla nivåer i organisationerna.

Efter hand blev det alltmer tydligt att vi måste avgränsa projektmålen för att göra arbetet hanterbart. Utvärderaren bekräftade betydelsen av avgränsning. Vi koncentrerade oss på förändring av strukturer på huvudmannanivå utifrån de nyckelfaktorer vi processat fram under analysfasen och satte nya tydligare effektmål med utgångspunkt i den gemensamma samsynen. På grund av organisationsförändringar drog sig Halmstad kommun ur projektet i halvtid. Som en konsekvens av projektavsmalningen tog Varbergs kommun ett steg tillbaka och deltog inte aktivt i tankesmedjorna, GPS Hallands huvudaktivitet riktad främst till skolledare som projektet betraktar som nyckelpersoner för en väl fungerande systematik på verksamhetsnivå. Vikten av förankring av arbetet på huvudmannanivå är avgörande för långsiktig varaktighet.

GPS Halland har riktat insatserna till att klargöra vägar för förändring av strukturer. Genom samtal inom och utanför styr- och projektgrupp har vi ringat in vad studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innebär, varför det är så viktigt att vi arbetar med det och nyckelfaktorer till hur vi lyckas nå ett gemensamt ansvar i realiteten. Ett par av dessa faktorer är förankring i ledningsgrupp samt politik och ett tydliggörande av vad vi pratar om – att studie- och yrkesvägledning inte har ett likhetstecken till studie- och yrkesvägledaren. En annan högst väsentlig faktor är att arbetsområdet ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för kontinuerlig uppföljning. Vi har primärt vänt oss till våra tre målgrupper skolledare, pedagoger och studie- och yrkesvägledare i våra gemensamma aktiviteter. Stor vikt har lagts vid att medvetandegöra de horisontella principerna och förankring i lokala och nationella mål och styrdokument då båda dessa faktorer ligger som ett raster över aktiviteterna.

Ett viktigt inslag i GPS Hallands målbild har från allra första början varit ett synliggörande av könsstereotypa val. Detta har gått som en röd tråd genom projekttiden i samtal och dialog, det har varit ett inslag i workshop för studie- och yrkesvägledarna respektive för styr- och projektgrupp och i det har funnits med i projektets tankesmedjor för skolledarna. Jämställdhet tillsammans med tillgänglighet och icke-diskriminering återfinns även som en del i det frågebatteri GPS Halland tagit fram vilket utgör ett verktyg för kartläggning av nuläget samt i de korta informationsfilmer som producerats och inte minst i GPS Hallands utbildningsmaterial för horisontella principer.

Vi ser utmaningar i arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse såsom otydlighet i vem som äger frågan på huvudmannanivå såväl som enhetsnivå. Organisationssammansättningar, internkommunikation, mål och lokala styrdokument varierar mellan kommunerna och ger olika förutsättningar för hur väl man har kunnat ta till sig samarbetet i GPS Halland. Det gemensamma underlaget som vi jobbat fram genom projektet underlättar för det vidare arbetet, såväl regionalt som lokalt. Genom projektet har vi lyckats ringa in vad begreppet studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innebär, satt ord på varför vi ska jobba med det och hur det ska gå till för att vi ska få ett långsiktigt hållbart arbete där likvärdighet och utmaning av invanda mönster präglar verksamheterna. Slutsatserna baseras på forskning, samtal med kunniga personer inom området, dialog med ledningsgrupper och politik, diskussioner i styr- och projektgrupp och framför allt med hjälp av våra lokala arbetsgrupper.

Slutrapporten finns att ladda ner här.